Vårt outplacementprogram omfattar en serie individuella möten, ofta under en period av tre till sex månader.

Kartläggning och nulägesanalys

Coachen stödjer dig att göra en nulägesanalys för att kartlägga dina kompetenser, kunskaper och erfarenheter. Du gör en personprofil för att visualisera och diskutera dina starka egenskaper och utvecklingsområden.

Mål och handlingsplan

Tillsammans med din coach upprättar du en individuell handlingsplan med mål, delmål, tidsplan och aktiviteter som du och coachen följer upp kontinuerligt.

Marknad och möjligheter

I denna fas arbetar ni med att se hur dina styrkor, kompetenser och kunskaper kan matchas i det rådande marknadsläget. Coachen vägleder dig att hitta arbeten, både de som finns annonserade eller måste sökas upp på annat sätt via ditt eller coachens nätverk. Du får också tips om hur du använder och utökar ditt eget nätverk.

Verktyg

Coachen hjälper dig att bli bra på att marknadsföra dig för hitta en ny karriärväg. Detta kan innebära att anpassa ansökningshandlingar, träna på telefon- och intervjuteknik eller att arbeta med självbild och självförtroende.

En klok man skapar fler tillfällen än han finner.

Francis Bacon

Läs mer